De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.

Hieronder is het stappenplan weergegeven:

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Contact met het Gastouderbureau en zo nodig raadplegen Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding
Stap 3: Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind)
Stap 4: Wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen
Stap 5: Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp

De aandachtfunctionaris voor de meldcode is de bemiddelingsmedewerker.
Gastouderbureau Het Kleurtje heeft de overeenkomst Meldcode ondertekend. Hiermee verbindt Gastouderbureau Het Kleurtje zich tot het volgen van het stappenplan indien er signalen en zorgen zijn die kunnen duiden op kindermishandeling en / of huiselijk geweld.

www.vooreenveiligthuis.nl

Hieronder kunt u de meldcode en bijbehorende documenten downloaden.