• Gastouderopvang: kinderopvang tegen betaling, het verzorgen, opvoeden en stimuleren van kinderen in een gezinssituatie door een ander dan de ouder of verzorger. Gelijktijdige kinderopvang van kinderen tot een wettelijk maximum aantal in de woning waar de ouder of de gastouder haar hoofdverblijf heeft.
 • Gastouder (Waar gastouder staat vermeld kan ook gelezen worden: gastouder in opleiding, stagiaire of Nanny): de persoon die gastouderopvang aanbiedt.
 • De ouder/verzorger: natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst afsluit voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdhulpverlening.
 • De houder: de houder van het gastouderbureau is een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de ouder/verzorger betreffende het aanbieden van de dienst bemiddelen bij het tot stand komen van kinderopvang door een gastouder, het begeleiden van de gastouder en de kinderopvang en het verzorgen van de administratieve en financiële afwikkeling van de kinderopvang.
 • Overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van kinderopvang: overeenkomst tussen Gastouderbureau Het kleurtje en de ouder/verzorger waarin afspraken zijn opgenomen over de te leveren diensten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
 • Overeenkomst van opdracht: overeenkomst tussen gastouder en de ouder/verzorger waarin het aantal overeengekomen uren gastouderopvang, de duur van de overeenkomst en de ontbindende voorwaarden worden vastgelegd.
 • Oudercommissie: Advies-en overlegorgaan ingesteld door het gastouderbureau, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die gastouderopvang genieten bij gastouders verbonden aan Gastouderbureau Het kleurtje.
 • De geschillencommissie: Een externe organisatie die klachten behandelt.
 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gastouderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.
 2. De overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang wordt gesloten tussen gastouder en houder en tussen ouder/verzorger en houder.
 3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen gastouder en ouder/verzorger.
 1. De houder biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie over gastouderopvang aan in een persoonlijk gesprek.
 2. De informatie bevat tenminste de volgende elementen:
  • De door het gastouderbureau te verlenen diensten; o.a. de bemiddelings-en plaatsingsprocedure, de begeleiding van de opvang, huisregels en administratieve en financiële afhandeling van de gastouderopvang.
  • Uitgangspunten van het gastouderbureau betreffende de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal huisbezoeken aan de gastouder en het aantal oudergesprekken dat jaarlijks wordt gehouden.
  • De wijze waarop het gastouderbureau de ouderbetrokkenheid heeft vorm gegeven.
  • De op het moment van informatieverstrekking geldende prijs voor gastouderopvang en van alle reguliere en eventuele eventueel extra diensten.
  • De klachtenprocedure
  • De opzegtermijn en de dag van de maand waarop opzegging kan plaatsvinden
  • De wijze waarop de koppeling tot stand wordt gebracht.
  • De wijze waarop afspraken tussen ouder/verzorger en gastouder tot stand komen en worden vastgelegd.
  • De wijze waarop de gastouder en de gastouderopvang wordt begeleid door het gastouderbureau
 1. Tussen gastouderbureau en ouder/verzorger wordt een overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van kinderopvang gesloten.
 2. Tussen gastouderbureau en gastouder wordt een overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van kinderopvang gesloten.
 3. Tussen ouder/verzorger en gastouder wordt een overeenkomst van opdracht gesloten.
 4. De overeenkomst tot bemiddeling komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat de ouder/verzorger zich inschrijft bij het gastouderbureau.
 5. De ouder/verzorger en gastouder moeten binnen de door houder gestelde termijn (10 kalenderdagen) door ondertekening laten weten of hij of zij wel of niet akkoord gaat met de in de overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van kinderopvang vermelde afspraken.
 6. Is de gestelde termijn (10 kalenderdagen) verstreken en is door ouder/verzorger of gastouder geen bezwaar gemaakt tegen de inhoud of de strekking van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen dan worden deze als akkoord beschouwd en ontstaan rechten en verplichtingen voor ouder/verzorger, gastouder en houder gelijk aan die rechten en verplichtingen die ontstaan door ondertekening.
 7. De overeenkomst van opdracht komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat ouder/verzorger en gastouder na afloop van het onderlinge kennismakingsgesprek aan houder hebben laten weten een overeenkomst met elkaar aan te willen gaan voor gastouderopvang.
 8. De houder bevestigt de afspraken die ouder/verzorger en gastouder met elkaar maken in een overeenkomst van opdracht tussen ouder/verzorger en gastouder.
 9. De ouder/verzorger en gastouder moeten binnen de door houder gestelde termijn (10 kalenderdagen) door ondertekening laten weten of hij of zij wel of niet akkoord gaat met de in de overeenkomst van opdracht vermelde afspraken over opvangdagen, -tijden, duur van de gastouderopvang en de daaruit voortvloeiende kosten die vermeld staan in de bijgeleverde kostenprognose. Door ondertekening ontstaan rechten en verplichtingen voor ouder/verzorger, gastouder en houder.
 10. Is de gestelde termijn (10 kalenderdagen) verstreken en is door ouder/verzorger of gastouder geen bezwaar gemaakt tegen de inhoud of de strekking van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende kosten dan worden deze als akkoord beschouwd en ontstaan rechten en verplichtingen voor ouder/verzorger, gastouder en houder gelijk aan die rechten en verplichtingen die ontstaan door ondertekening.
 11. Op de overeenkomsten en de kostenprognose zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 12. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.
 13. De overeenkomsten gelden tot wederopzegging.
 1. De houder bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ouder/verzorger en gastouder. De houder faciliteert de koppeling maar is geen partij in de afspraken over de gastouderopvang. De ouder/verzorger maakt daarover rechtstreeks afspraken met de gastouder. De houder begeleidt gastouder en ouder/verzorger bij de uitvoering van de kinderopvang door de gastouder en zal zich daartoe optimaal inspannen.
 2. De houder spant zich in voor bevordering van de deskundigheid van gastouders en bewaakt de kwaliteit van de opvang die gastouders leveren. De houder onderhoudt regelmatig contact met ouder/verzorger en gastouder.
 3. De ouder/verzorger is bij het brengen van het kind naar de gastouder verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht daadwerkelijk plaats heeft gevonden. De gastouder is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht van de verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
 4. De houder en/of de gastouder kunnen van de ouder/verzorger eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van derden schriftelijk of elektronisch vastlegt.
 5. De houder, gastouder en ouder/verzorger zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of uit de onderlinge overeenkomsten voortvloeit.
 6. De houder, gastouder en ouder/verzorger dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 1. Voor de overeenkomst en tussen gastouder en vraagouder is er een proefperiode van 1 maand van toepassing. In deze periode kan de gastouder of vraagouder met opgaaf van reden de overeenkomst stopzetten.
 2. De overeenkomst tot bemiddeling is geldig van 0 jarige leeftijd van het kind tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
 3. De overeenkomst van opdracht is geldig van 0 jarige leeftijd van het kind tot de eerste dag van de maand waarop het basisonderwijs voor het kind begint. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
 4. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst van opdracht dan wordt dit door partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De Algemene voorwaarden blijven van toepassing.
 5. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtsweg per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren van de gastouderopvang kan beïnvloeden hebben de ouder/verzorger en de houder het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
 6. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst van opdracht of een deel van de overeengekomen tijdsduur van de gastouderopvang te beëindigen door middel van een aan wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dit in ieder geval per de eerste van de maand. De houder die van dit recht gebruikt maakt kan, onverlet zijn of haar overige rechten op grond van deze Algemene voorwaarden, de overeenkomst slechts gemotiveerd opzeggen.
 7. De houder kan de overeenkomst van bemiddeling met een ouder/verzorger die niet heeft betaald, per aangetekende brief of persoonlijke aanzegging met ontvangstbevestiging, direct opzeggen. De ouder/verzorger wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken door onmiddellijke betaling. De onmiddellijke opzegging is niet van toepassing indien de ouder/verzorger aannemelijk maakt dat hij of zij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was aan de betalingsverplichting te voldoen. Dit laat de betalingsverplichting van de ouder/verzorger op grond van artikel 12 van deze Algemene voorwaarden onverlet.
 1. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders/verzorgers daartoe zijn gemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de gastkinderen, eigen kinderen of de gastouder, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de houder het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, de toegang tot de gastouderopvang te ontzeggen en de overeenkomst op te zeggen.
 2. De houder zal naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.
 1. De prijs die de ouder/verzorger betaalt wordt vooraf overeengekomen. Prijswijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de invoering aangekondigd. Gastouderbureau Het kleurtje behoudt zich het recht voor ten gevolgen van wijzigingen in de CAO Kinderopvang, wijzigingen in de Wet kinderopvang of anderszins, de tarieven tussentijds aan te passen.
 2. De ouder is maandelijks een bedrag verschuldigd dat omvat de gastouderbegeleidingskosten, administratiekosten (inclusief eventuele overeengekomen extra dienstverlening zoals o.a. papierenfactuur, geen automatische incasso) en gastoudervergoeding.
 3. De gastoudervergoeding is een door beide partijen (ouder/verzorger en gastouder) vastgesteld uurtarief voor de overeengekomen opvanguren.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend en tijdig nadat u de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat u uw rechten ter zake verliest.
 2. Gastouderbureau Het kleurtje behandelt de klacht in overeenstemming met haar interne klachtenprocedure.
 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost kunt u gebruik maken van onze externe klachtencommissie. Meer informatie over ons klachtenbeleid is schriftelijk te verkrijgen bij Gastouderbureau Het kleurtje.
 1. Indien Gastouderbureau Het kleurtje haar verplichtingen uit de overeenkomst met de ouder/verzorger niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is Gastouderbureau Het kleurtje gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht zonder dat Gastouderbureau
  Het kleurtje schadeplichtig is.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de ouder/verzorger gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan Gastouderbureau Het kleurtje kunnen worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet waren te voorzien.
 1. De houder staat er voor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de gastouderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De werkzaamheden voor de gastouderopvang van de houder voldoen minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 2. Personen werkzaam bij Gastouderbureau Het kleurtje zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), afgegeven volgens de Wet justitiële gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring aan de houder vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden; de verklaring is op het moment van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien de houder redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, dan verlangt de houder dat de werknemer, binnen een door de houder vast te stellen termijn, opnieuw een VOG overlegt die niet ouder is dan twee maanden.
 1. De “vooruitbetaal” factuur: De ouder/verzorger dient de factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding, tenzij gecrediteerd door het gastouderbureau, voor de aangegeven betaaldatum te voldoen d.m.v. zelf vooruit te betalen factuur. De factuurdata liggen tussen de 23e en 26e van de kalendermaand. De betaling van de factuur vindt plaats voor aanvang van de nieuwe maand. Dit betekent dat de vraagouder altijd één maand opvang vooruit betaalt.
 2. De “achterafbetaal” factuur: De ouder/verzorger dient de factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding, tenzij gecrediteerd door het gastouderbureau, voor de aangegeven betaaldatum te voldoen d.m.v. zelf te betalen factuur.
 3. De ouder/verzorger is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum van de zelf te betalen factuur. De houder verzendt na het verstrijken van die betalingsdatum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de ouder/verzorger de gelegenheid binnen 2 werkdagen alsnog te betalen. De houder waarschuwt de ouder/verzorger daarbij dat als er dan nog geen betaling
  plaats vindt de overeenkomst onmiddellijk kan worden opgezegd en de gastouderopvang per direct kan worden
  beëindigd. De betalingsverplichting blijft bestaan.
 4. Na het verstrijken van de herinneringsperiode zal er eenmalig een aanmaning verstuurt worden. Dit betreft de factuur opgehoogd met 25 euro administratiekosten. Deze aanmaning dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 5. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door de ouder/verzorger toegerekend aan de oudste vordering en het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de ouder/verzorger aanwijst.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 2 en 3, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het uitstaande factuurbedrag of som van uitstaande factuurbedragen verhoogt met de wettelijk toegestane incassokosten. Deze incassokosten zijn minimaal 40 euro. Zie onderstaande tabel hoe deze incassokosten worden opgebouwd.
Hoofdsom Incassokosten
Over de 1e € 2500,- 15 % ( min. € 40,-)
Over de volgende € 2500,- 10 %
Over de volgende € 5000,- 5 %

Hierna zal de vordering uit handen gegeven worden.

 1. De houder is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de ouder/verzorger te bedingen. Bij ieder verzuim is de ouder/verzorger verplicht om naar het oordeel van houder voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn.
 2. Bij ieder verzuim is de ouder/verzorger verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Houder is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. De kosten voor de zekerheidsstellingen en andere betalingswijzen zijn voor rekening van ouder/verzorger. Voorts zijn voor rekening de kosten en schade die houder maakt en lijdt door opschorting van haar werkzaamheden.
 1. Houder is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend (overmacht). Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de ouder/verzorger.
 2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, storingen in het bedrijf van de houder of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines/computers/netwerk gebruikt door de houder of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij de ouder die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van de houder die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
 3. De houder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de ouder/verzorger of derden waarvoor de ouder/verzorger verantwoordelijk is. Tevens is de houder niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van de houder van instructies, adviezen of opdrachten van de ouder/verzorger die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij de ouder/verzorger aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van de houder.
 4. De houder is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij de houder werkzame leidinggevenden.
 5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
 6. De houder is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt.
 7. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
 8. Voor het geval de houder geen of niet volledig beroep kan doen op de in de voorgaande leden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen is de houder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan EUR 10.000,–.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van de houder niet meer in dan een inspanningsverplichting (geen prestatieplicht) om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren.
 10. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, en werknemers van de houder kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de ouder/verzorger inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de ouder/verzorger worden aangesproken.

Indien de houder ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de ouder/verzorger werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de ouder/verzorger de houder ter zake volledig vrijwaren en de houder alles vergoeden wat de houder aan deze derde dient te voldoen. De ouder/verzorger is tevens verplicht de houder te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van de ouder/verzorger gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij de houder.


 1. De ouder/verzorger staat er voor in dat de overeenkomst door Het kleurtje zonder beletselen en vertragingen uitgevoerd kan worden. De ouder/verzorger is verplicht Het kleurtje in te lichten omtrent alle omstandigheden, en direct alle benodigde gegevens overzichtelijk en compleet te verstrekken. Zonder nadere inlichtingen en markeringen mag Het kleurtje ervan uitgaan dat alle geleverde gegevens en informatie juist is.
 2. De ouder/verzorger is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder deze voorwaarden) van rechtswege in verzuim.

Gastouderbureau Het kleurtje is aangesloten bij de Geschillencommissie. Deze commissie heeft tot doel klachten in behandeling te nemen die binnen de betreffende organisatie niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost.

Deze Algemene voorwaarden kunnen een tijdelijk karakter hebben indien er binnen de branche ten behoeve van de gastouderopvang Algemene voorwaarden worden opgesteld die dan voor de gehele sector gastouderopvang algemeen bindend verklaard worden.

 

 1. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken waarbij de rechtbank bevoegd is,is uitsluitend de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. De houder is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.
 2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. De ouder/verzorger wordt geacht voor iedere overeenkomst en voor ieder geschil wat daaruit voort vloeit, in ieder geval in Nederland woonplaats te hebben. Bij gebreke van een aan de houder bekende woonplaats, zullen de regels bij het ontbreken van een bekende woonplaats in Nederland van toepassing zijn.