Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor uw kind zorgt. Dit kan bij u thuis of bij de gastouder thuis. U kunt gebruikmaken van gastouderopvang tot uw kind naar de middelbare school gaat.

Eisen aan gastouders

Gastouders moeten voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Als gastouder moet u:

  • aangesloten zijn bij een gastouderbureau;
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken tijdens de opvang;
  • vooraf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen aan het gastouderbureau (ook uw huisgenoten moeten een VOG aanvragen);
  • voldoen aan de eisen voor veiligheid (continue screening);
  • een diploma of certificaat voor gastouderopvang hebben.

Daarnaast mag u geen gastouder zijn als u een kind heeft dat onder toezicht staat. Bijvoorbeeld bij een Bureau Jeugdzorg. U kunt ook geen gastouder zijn als u eigenaar bent van een gastouderbureau.

Bent u gastouder van kinderen die tijdelijk in Nederland wonen, zoals kinderen van expats? Dan hoeft u geen Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse spreektaal met de kinderen te spreken.

Maximumaantal kinderen per gastouderopvang

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

  • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
  • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
  • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Eisen locatie gastouderopvang

Voor de locatie waar de gastouder kinderen opvangt, gelden inrichtingseisen. Zo moet er een aparte slaapruimte zijn voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn en moet de woning rookvrij zijn. Verder moet er bij opvang van 4 kinderen of meer een achterwacht zijn voor noodgevallen.

De gastouder mag op meerdere locaties kinderen opvangen. Een gastouder mag ook kinderen van meerdere ouders opvangen op 1 adres.

Betaling via gastouderbureau

Ouders betalen gastouders via een geregistreerd gastouderbureau. Zo kan de Belastingdienst controleren of de ouders recht hebben op hun kinderopvangtoeslag.

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Wilt u als ouder in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Dan moet het gastouderbureau of de gastouder zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Neem contact op met uw gastouder of het gastouderbureau als er nog geen registratie is. Eventueel kan deze zich alsnog laten registreren.

Wilt u als gastouder in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Dan gaat uw eigen kind naar een kinderdagverblijf tijdens de uren dat u als gastouder werkt.

Bron: Rijksoverheid